Poskytování informací, příjem podání

Důvod a způsob založení

Obec má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 · Stavby, opravy a rekonstrukce budov - stavební povolení  Městský úřsd Jevíčko, odbor výstavby a územního plánování, drobné stavby a opravy Obecní úřad Březina, komise výstavby
· · Nájem bytu z majetku obce  - žádost na Obecní úřad Březina
· · Koupě bytu, domu nebo pozemku, pronájem pozemku či nebytového prostoru z majetku obce - žádost na Obecní úřad Březina, zastuputelstvo obce
· · Občanské průkazy - Městský úřad Jevíčko
· · Cestovní doklady
· · Umístění dítěte do mateřské školy - žádost MŠ Březina, ředitelka paní Buličková
· · Zápis ditěte do základní školy       - ředitelka MŠ  
· · Symboly obce a jejich používání
· · Zábavy, diskotéky, plesy a jiné veřejné produkce, tombola
· · Stánkový prodej
· · Živnostenské oprávnění (získání, změny, zrušení)  - Městský úřad Jevíčko, živnostenský úřad
· · Ohlášení změny místa trvalého pobytu  - Obecní úřad Březina
· · Ověření opisu nebo kopie listiny, ověření podpisu  - Obecní úřad Březina, paní Janíčková
· · Uzavření manželství
· · Máte doma psa?
· · Zásahy do komunikací (překopy)
· · Kam posílat dotazy

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výroční zpráva o poskytování informací

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

brezina_bottom.png