Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mateřská škola Březina, okres Svitavy

  • Kapacita školy: 24 dětí
  • Kapacita školní jídelny – výdejny: 24 jídel
  • Počet pedagogických pracovníků: 3
  • Počet provozních pracovníků: 1
  • Počet tříd: 1. věkově smíšená s celodenním provozem

  • Provoz MŠ 6:00- 16:00

Školní vzdělávací program je v MŠ zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - „Školský zákon“ a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Do mateřské školy přijímáme děti během celého školního roku, pokud je volná kapacita.

 

STRAVNÉ

Provoz školní jídelny- výdejny

Doba výdeje stravy
Přesnídávka:           8:30 hodin

Oběd:       11.30 – 12:00 hodin

Svačina:                14:15 hodin

Obědy v 1.den nemoci do vlastních jídlonosičů vydáváme od 11:15 do 11:30.Škola zajišťuje stravování pro děti MŠ. Obědy se dovážejí ze školní jídelny v Křenově. Škola nezajišťuje dietní stravování.

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Děti 2- 6 let

Oběd: 25,-

Přesnídávka: 11,-

Svačina: 10,-

Celkem: 46,-

Děti 7-10 let

Oběd: 28,-

Přesnídávka: 11,-

Svačina: 10,-

Celkem: 49,-

                                                             

Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně příkazem na účet České spořitelny č.6641498379/0800

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 15. dne placeného měsíce.

Přihlašování/odhlašování

Odhlašování a přihlašování stravy /přesnídávka, oběd, svačina/  je možné jeden den předem do 9:00 na tel.461 321 124 nebo sms 737 488 114 nebo osobně v MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání v souladu s §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) je stanovena ve výši 200 Kč za jedno dítě měsíčně, je součástí předpisu platby za stravné, tedy hradí se bezhotovostně na účet školy.

Pokud je dítě do mš přijato, platí úplatu vždy, vyjímkou je povinné předškolní vzdělávání, které je poskytováno bezúplatně.

Pokud je přijaté dítě dlouhodobě nepřítomno, odhlášeno, nemocné, platí zákonný zástupce úplatu vždy, pokud je mateřská škola v provozu, bez omezení.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty poměrně snížena dle rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Letní provoz a úplata

  • Děti, které nebudou přihlášeny k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy, jsou osvobozeny od úplaty.
  • Děti přihlášené k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy platí sníženou úplatu, tj. 105 Kč/červenec.
  • V srpnu, tj. 1.8.-31.8., je provoz mateřské školy přerušen, úplata nebude požadována.

REŽIM ŠKOLY

Režim dne

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

6:00-8:00

6:00-9:30

Příchod dětí

Ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinách, programově řízené činnosti, individuální práce, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, příprava na pobyt venku

9:30-11:30

Pobyt venku, hygiena

11:30-12:00

Oběd, hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek

12:00-14:00

Odpočinek, předčítání, odpolední klidové činnosti, náhradní aktivity pro děti, které nespí 

14:15-16:00

Vstávání, hygiena, svačina, spontánní aktivity dětí dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod dětí z MŠ.

 Povinné předškolní vzdělávání

V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.

 

ZAMĚSTNANCI   

ŘEDITELKA: Bc. Lucie KAKIŠ        

UČITELKA: Martina MAJOROVÁ, Dis.

UČITELKA: Renáta KŘIVÁNKOVÁ

ŠKOLNÍ ASISTENTKA  /OP JAK- Personální podpora v Mš/: Renáta KŘIVÁNKOVÁ

KUCHAŘKA/UKLÍZEČKA: Jarmila ZELENÁ

EXTERNÍ ÚČETNÍ: Dana JEDLINSKÁ, Ludmila MACKERLOVÁ

DOKUMENTY

Školní řád

ŠVP

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

NÁZEV ŠVP:

Pohádky tety sovy

 

PROJEKTY ŠVP: Pohádky tety sovy (předčtenářská gramotnost), Poznáváme svět (environmentální výchova)

 

DALŠÍ PROJEKTY: Se Sokolem do života (rozvoj pohybové gramotnosti dětí), Recyklohraní (recyklační program pro prohloubení znalostí v oblasti třídění a recyklace), Celé Česko čte dětem

       Rodina na kole_big.jpg                    sokol.jpg                         recyklo.jpg

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

   Priloha-1-Plakat_Digitalizujeme.jpg                    vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU (1).jpg

 

https://www.edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora/