fultext

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Základní info/stravné, provoz, zaměstnanci/, dokumenty MŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mateřská škola Březina, okres Svitavy 

Sídlo školy, adresa: Březina č. 122, 569 23 Březina, okres Svitavy, Pardubický kraj

  • telefon: 461 321 124
  • IČ školy: 75019175
  • IZO školy: 600 099 580

E-mail školy: ms.brezina@tiscali.cz

Stránky školy: www: obecbrezina.com

Zřizovatel školy: Obec Březina č. 81, 569 23 Březina

Právní forma: příspěvková organizace – od 1.1.2003

Kapacita školy: 24 dětí

  • Kapacita školní jídelny – výdejny: 24 jídel
  • Počet pedagogických pracovníků: 3
  • Počet provozních pracovníků: 1
  • Počet tříd: 1. věkově smíšená s celodenním provozem
  • Provoz MŠ 6:15- 15:45

Školní vzdělávací program je v MŠ zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - „Školský zákon“ a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Do mateřské školy přijímáme děti během celého školního roku.

 

STRAVNÉ

Provoz školní jídelny/výdejny

Doba výdeje stravy
Přesnídávka:           8:30 hodin

Oběd:       11.30 – 12:00 hodin

Svačina:                14:15 hodin

 

Obědy v 1.den nemoci do vlastních jídlonosičů vydáváme od 11:15 do 11:30.Škola zajišťuje stravování pro děti MŠ. Obědy se dovážejí ze školní jídelny v Křenově. Škola nezajišťuje dietní stravování.

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Děti 3- 6 let

Oběd: 20,-

Přesnídávka: 9,-

Svačina: 8,-

Celkem: 37,-

Děti 7-10 let

Oběd: 24,-

Přesnídávka: 9,-

Svačina: 8,-

Celkem: 41,-

                                                             

Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně příkazem na účet Poštovní spořitelny č.182 161 189/0300.

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 10. dne placeného měsíce. Při nedodržení termínu platby, nebude dítě přijato ke vzdělávání.

 

Přihlašování/odhlašování

Odhlašování a přihlašování stravy /přesnídávka, oběd, svačina/  je možné jeden den předem do 9:00 na tel. číslech uvedených ve Vnitřním řádu ŠJ nebo osobně v MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání

150,- Kč za měsíc převodem na účet školy- 182 161 189/0300.

 

 

REŽIM ŠKOLY

Provoz MŠ 

6:15-15:45

Režim dne

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

6:15-9:30

Příchod dětí, ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinách, programově řízené činnosti, individuální práce, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka 

9:30-11:30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena

11:30-12:00

Oběd, hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek

12:00-14:00

Odpočinek, předčítání, odpolední klidové činnosti, náhradní aktivity pro děti, které nespí 

14:15-15:45

Vstávání, hygiena, svačina, spontánní aktivity dětí dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod dětí z MŠ.

 

Povinné předškolní vzdělávání

V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.

 

ZAMĚSTNANCI   

ŘEDITELKA: Bc. Lucie STÖHROVÁ        

 

UČITELKA: Martina MAJOROVÁ, Dis.

UČITELKA: Bc. Ilona LAUBOVÁ, Dis.

 KUCHAŘKA/UKLÍZEČKA: JARMILA ZELENÁ

 

EXTERNÍ ÚČETNÍ: Dana JEDLINSKÁ, Bc. Vladislava HORÁČKOVÁ

 

STRAVOVÁNÍ: Bc. Veronika NÁROŽNÁ

 

DOKUMENTY

Školní řád

ŠVP

 Formuláře k přijímacímu řízení (k zápisu do mš ke stažení):

formular_zadost

evidencni_list

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PPROGRAM

NÁZEV ŠVP: POHÁDKY TETY SOVY

 

PROJEKTY ŠVP: Pohádky tety sovy (předčtenářská gramotnost), Poznáváme přírodu s Lumpíčkem a Rošťandou (environmentální výchova)

 

DALŠÍ PROJEKTY: Se Sokolem do života (rozvoj pohybové gramotnosti dětí), Recyklohraní (recyklační program pro prohloubení znalostí v oblasti třídění a recyklace), Celé Česko čte dětem

       Rodina na kole_big.jpg                    sokol.jpg                         recyklo.jpg