Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Mateřská škola Březina, okres Svitavy

  • Kapacita školy: 24 dětí
  • Kapacita školní jídelny – výdejny: 24 jídel
  • Počet pedagogických pracovníků: 3
  • Počet provozních pracovníků: 1
  • Počet tříd: 1. věkově smíšená s celodenním provozem

  • Provoz MŠ 6:00- 16:00

Školní vzdělávací program je v MŠ zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání, se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - „Školský zákon“ a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Do mateřské školy přijímáme děti během celého školního roku, pokud je volná kapacita.

 

STRAVNÉ

Provoz školní jídelny- výdejny

Doba výdeje stravy
Přesnídávka:           8:30 hodin

Oběd:       11.30 – 12:00 hodin

Svačina:                14:15 hodin

Obědy v 1.den nemoci do vlastních jídlonosičů vydáváme od 11:15 do 11:30.Škola zajišťuje stravování pro děti MŠ. Obědy se dovážejí ze školní jídelny v Křenově. Škola nezajišťuje dietní stravování.

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

Děti 2- 6 let

Oběd: 25,-

Přesnídávka: 11,-

Svačina: 10,-

Celkem: 46,-

Děti 7-10 let

Oběd: 28,-

Přesnídávka: 11,-

Svačina: 10,-

Celkem: 49,-

                                                             

Platba stravného

Stravné se platí bezhotovostně příkazem na účet Poštovní spořitelny č.182 161 189/0300.

Platba musí být uskutečněna nejpozději do 15. dne placeného měsíce. Při nedodržení termínu platby, nebude dítě přijato ke vzdělávání.

Přihlašování/odhlašování

Odhlašování a přihlašování stravy /přesnídávka, oběd, svačina/  je možné jeden den předem do 9:00 na tel.461 321 124 nebo sms 737 488 114 nebo osobně v MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání

200,- Kč za měsíc převodem na účet školy- 182 161 189/0300.

 

 

REŽIM ŠKOLY

Režim dne

Při sestavování denního programu respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

6:00-8:00

6:00-9:30

Příchod dětí

Ranní hra dle volby a přání dětí, didakticky zacílené činnosti – záměrné i spontánní učení ve skupinách, programově řízené činnosti, individuální práce, jazykové chvilky, smyslové hry, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, příprava na pobyt venku

9:30-11:30

Pobyt venku, hygiena

11:30-12:00

Oběd, hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek

12:00-14:00

Odpočinek, předčítání, odpolední klidové činnosti, náhradní aktivity pro děti, které nespí 

14:15-16:00

Vstávání, hygiena, svačina, spontánní aktivity dětí dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupný odchod dětí z MŠ.

 Povinné předškolní vzdělávání

V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.

 

ZAMĚSTNANCI   

ŘEDITELKA: Bc. Lucie KAKIŠ        

UČITELKA: Martina MAJOROVÁ, Dis.

UČITELKA: Renáta KŘIVÁNKOVÁ

ŠKOLNÍ ASISTENTKA  /OP JAK- Personální podpora v Mš/: Renáta KŘIVÁNKOVÁ

KUCHAŘKA/UKLÍZEČKA: Jarmila ZELENÁ

EXTERNÍ ÚČETNÍ: Dana JEDLINSKÁ, Ludmila MACKERLOVÁ

DOKUMENTY

Školní řád

ŠVP

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

NÁZEV ŠVP:

Pohádky tety sovy

 

PROJEKTY ŠVP: Pohádky tety sovy (předčtenářská gramotnost), Poznáváme svět (environmentální výchova)

 

DALŠÍ PROJEKTY: Se Sokolem do života (rozvoj pohybové gramotnosti dětí), Recyklohraní (recyklační program pro prohloubení znalostí v oblasti třídění a recyklace), Celé Česko čte dětem

       Rodina na kole_big.jpg                    sokol.jpg                         recyklo.jpg

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

   Priloha-1-Plakat_Digitalizujeme.jpg                    vzor-MSMT-Letak-pro-publicitu-NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU (1).jpg

 

https://www.edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora/