Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované infomace

Název

Mateřská škola Březina, okres Svitavy

Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je obec Březina, IČ:00276472, se sídlem Březina 81,569 23 Březina.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím obce Březina.

Organizační struktura

Organizační složky školy

 • Mateřská škola, školní jídelna-výdejna

Ředitelka

 • Bc. Lucie Stöhrová
 • Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech

Kontaktní spojení

Adresa: Mateřská škola Březina, okres Svitavy, Březina 122, 569 23 Březina
Úřední hodiny:  dle předchozí telefonické nebo osobní domluvě

Telefon: 461 321 124, 737 488 114
E-podatelna: ms.brezina@tiscali.cz 
ID datové schránky: mmnkpdn

Případné platby lze poukázat

Pro platby školného a stravného

Číslo účtu:182 161 189/0300

Identifikační číslo

750 19 175

Daňové identifikační číslo

Mateřská škola Březina není plátcem DPH.

Dokumenty

 • Školní řád skolní řád.pdf
 • Provozní řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Organizační řád – v listinné podobě v ředitelně MŠ
 • Školní vzdělávací program – ŠVP.pdf
 • Soubor dalších vnitřních směrnic – v listinné podobě v ředitelně MŠ

Žádost o informace

 • Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Opravné prostředky (odvolání, stížnost) lze podat ke zřizovateli mateřské školy, prostřednictvím ředitelky školy.

Nejdůležitější právní předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška š. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR

Licenční smlouvy

 • Mateřská škola nemá žádné licenční smlouvy

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.