Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Povinné předškolní vzdělávání

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.9. daného roku. povinné Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. 

 • V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.
 • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

OMLOUVÁNÍ

 • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba:
 • 1) ihned osobně nebo telefonicky /461321124, sms 737 488 114/ informovat mateřskou školu.
 • 2) při návratu dítěte ke vzdělávání vyplnit Omluvný list  s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
 • Neomluvenou absenci dítěte je zákonný zástupce povinen doložit do 3 dnů ode dne výzvy. Pokračující neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy pošle oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost .
 • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu.
 • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonicky na číslo telefonu 461 321 124, 737 488 114, osobně učitelce v MŠ, po vyzvání písemně na Omluvný list. 

ÚPLATA

Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně dětem, které jsou v povinném předškolním ročníku a do 31.8. dosáhly věku 5-ti let.

PŘÍPRAVA K ZÁPISU DO ZŠ

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY 

Edukativně stimulační skupiny jsou programem, který si klade za cíl komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání). Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd. 

K tomu, aby se dítě naučilo správně a bez problémů číst, psát a počítat, je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí.
Tyto si můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika a grafomotorika
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • prostorová orientace
 • početní představy

Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Přítomnost rodiče je velmi důležitá a to z následujících důvodů:

 • Rodič získává systém podnětů pro práci s dítětem. Náplň lekcí je radou, inspirací, motivací. V závěru každé lekce rodiče dostávají další náměty pro práci s dítětem v oblastech, ve kterých si dítě není jisté.
 • Rodič sleduje práci svého dítěte, vidí, jak se dítě učí, jak reaguje, jak se zapojuje.
 • Rodič si vytváří reálnější náhled na schopnosti dítěte; co již zvládá, čemu je zapotřebí se více věnovat. Lépe porozumí možnostem a potřebám dítěte.
 • Rodič se učí sledovat dítě, podporovat je při práci, oceňovat dílčí zdařilé kroky – naučí se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat.
 • Přítomnost rodiče usnadňuje dítěti zvykat si na nové lidi, nové situace, pomáhá překonat adaptační problémy.
 • Rodič má ve skupině možnost konzultace daného problému s učitelkou, tímto lze předcházet chybným návykům a tyto neupevňovat.

V programu Edukativně stimulačních skupin jsou rozvíjeny i další neméně důležité předpoklady pro školní práci. Nenásilným způsobem učíme dítě osvojovat si pracovní návyky, ke kterým patří záměrná koncentrace pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomování si toho, že je úkol třeba dokončit.

Zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikační dovednosti. Učí se lépe respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením, komunikovat s ní, ale také s ostatními dětmi, dodržovat určitá pravidla činností a sociálního chování.

Program skupin je rozvržen do 10 lekcí. Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a navazují na sebe. Postupuje se po krocích od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího k obtížnějšímu, od dílčího ke komplexnějšímu. Jedna lekce trvá přibližně hodinu, přičemž obvyklá frekvence lekcí je 1x za týden popř. 14 dní.

Program Edukativně stimulačních skupin poskytujeme zdarma, veškeré pomůcky hradí mateřská škola.

METODA DOBRÉHO STARTU

Metoda dobrého startu je soubor cvičení a her, které podporují psychomotorický vývoj dítěte.Tato cvičení jsou součástí přípravy na výuku čtení a psaní a jsou zaměřena na prevenci školních obtíží. Přibližují dětem svět písmen a psané řeči, uvolňují ruku, koordinují jemnou a hrubou motoriku.

Tato metoda rozvoje dětí je součástí Školního vzdělávacího programu a je určena všem předškolním dětem a dětem s odloženou školní docházkou. Probíhá v dopoledních hodinách vždy jednou týdně v mateřské škole.

DOMÁCÍ ÚKOLY

1x měsíčně dostanou děti domů pracovní listy, kterou budou shrnutím uplynulého měsíce.

Na vypracování domácích úkolů mají děti čas do zadání dalších úkolů.

ČTENÁŘSKÉ LISTY

Děti by měly být vedeny k čtenému, mluvenému slovu, měly by vydržet poslouchat pohádku, také krátké pohádky reprodukovat, vyprávět souvisle své zážitky. Je třeba pravidelně dětem předčítat.Pokud přečtete doma knížku nebo si ji s dítětem budete jen prohlížet a povídat si o obrázcích, vyplňte čtenářský list (dítě nakreslí obrázek).

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

S dětmi provádíme denně jazykovou chvilku- zařazujeme dechová a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, procvičujeme jednotlivé hlásky, k hláskám se učíme básničky (Brousek pro tvůj jazýček). Jazyková chvilka nenahrazuje logopedickou péči u odborníka.

Pokud na dítěti pozorujete, že nemá některé hlásky vyvozené, navštivte logopeda.

Kontakt: Mgr. Markéta Dufková, klinický logoped, tel.: 607 586 640, info@logopedie-dufkova.cz

SETKÁNÍ S RODIČI

Rodiče budou před zápisem do školy seznámeni s výsledky diagnostiky. U dětí provádíme diagnostiku, sledujeme vývoj a připravenost k zahájení školní docházky. Pokroky a neúspěchy zaznamenáváme a vyhodnocujeme. S rodiči se pravidelně setkáváme na "Edukativně stimulačních skupinách".

NÁVŠTĚVA ZŠ

Navštěvujeme Základní školu ve Křenově.