Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Povinné předškolní vzdělávání

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Pro děti, které dosáhnou do 31.8. pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.9. daného roku. povinné Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. 

  • V naší mateřské škole je rozsah povinného předškolního vzdělávání stanoven na dobu od 8.00 do 12.00 hodin, to znamená, že dítě přichází do třídy mateřské školy nejpozději v 8.00 hodin.
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

OMLOUVÁNÍ

  • Pokud se dítě nemůže dostavit z vážných důvodů ke vzdělávání – tj. zdravotní důvody či vážné rodinné důvody, je třeba:
  • 1) ihned osobně nebo telefonicky /461321124, 737 488 114/ informovat mateřskou školu.
  • 2) při návratu dítěte ke vzdělávání vyplnit Omluvný list  s udáním důvodu nepřítomnosti dítěte v daném časovém úseku, kdy dítě chybělo.
  • Neomluvenou absenci dítěte je zákonný zástupce povinen doložit do 3 dnů ode dne výzvy. Pokračující neomluvenou absenci dítěte řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván. Při pokračující absenci ředitel školy pošle oznámení orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost .
  • Při dlouhodobější absenci, která je známa předem, je nutno upozornit mateřskou školu v časovém předstihu.
  • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonicky na číslo telefonu 461 321 124, 737 488 114, osobně učitelce v MŠ, po vyzvání písemně na Omluvný list. 

ŠKOLNÉ

Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně dětem, které jsou v povinném předškolním ročníku a do 31.8. dosáhly věku 5-ti let.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

1x měsíčně dostanou děti domů pracovní listy, kterou budou shrnutím uplynulého měsíce.

Na vypracování domácích úkolů mají děti čas do zadání dalších úkolů.

 

ČTENÁŘSKÉ LISTY

Děti by měly být vedeny k čtenému, mluvenému slovu, měly by vydržet poslouchat pohádku, také krátké pohádky reprodukovat, vyprávět souvisle své zážitky.

Pokud přečtete doma knížku nebo si ji s dítětem budete jen prohlížet a povídat si o obrázcích, vyplňte čtenářský list= dítě nakreslí obrázek.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

S dětmi provádíme denně jazykovou chvilku- zařazujeme dechová a artikulační cvičení, cvičení na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, procvičujeme jednotlivé hlásky, k hláskám se učíme básničky (Brousek pro tvůj jazýček). Jazyková chvilka nenahrazuje logopedickou péči u odborníka.

Pokud na dítěti pozorujete, že nemá některé hlásky vyvozené, navštivte logopeda.

Kontakt: Mgr. Markéta Dufková, klinický logoped, tel.: 607 586 640, info@logopedie-dufkova.cz

 

PŘÍPRAVA K ZÁPISU DO ZŠ

Denně se s dětmi připravujeme k zápisu prostřednictvím pracovních listů a procvičování. Procvičujeme zrakové, sluchové vnímání, matematické představy, vyjadřování, paměť, spolupráci, správný úchop tužky- grafomotoriku, správné držení lžíce a příboru, nůžek, štětce, hrubou motoriku (tělesná a pracovní výchova) apod. viz. RVP PV- vzdělávací oblasti.

 

SETKÁNÍ S RODIČI

Rodiče budou před zápisem do školy seznámeni s výsledky diagnostiky. U dětí provádíme diagnostiku, sledujeme vývoj a připravenost k zahájení školní docházky. Pokroky a neúspěchy zaznamenáváme a vyhodnocujeme. Na setkání rodičům představíme jednotlivé úkoly, které si s dětmi vyzkouší.

 

NÁVŠTĚVA ZŠ

Navštěvujeme Základní školu ve Křenově.