Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Zápis do mateřské školy 2023/2024

Zápis do mateřské školy 2022

Podrobnosti k zápisu do

Mateřské školy Březina, okres Svitavy

email: ms.brezina@tiscali.cz, mob: 737 488 114, tel:461 321 124

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

1. VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Od 3.4.-28.4. 2023 budou dispozici formuláře k přijímacímu řízení na školní rok 2023/2024 a to "Žádost o přijetí dítěte" a "Evidenční list".Tyto formuláře budou k dispozici ke stažení na tomto webu nebo je bude možné v tomto termínu vyzvednout v Mateřské škole Březina, okres Svitavy, Březina 122, 56923 Březina. 

 

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MŠ- ZÁPIS

10.5. 2023 8:30-12:00 bude možné vyplněné a lékařem potvrzené žádosti odevzdávat v mateřské škole. Při odevzdání formulářů bude uchazeči přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí podle § 183 odst. 2 školského zákona. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. U rozvedených rodičů je nutné doložit  na evidenční list číslo "Rozsudku o svěření dítěte  do péče" (zákonný zástupce předloží ke kontrole originál rozhodnutí).  Zákonný zástupce se bude moci dotazovat ohledně provozu školy a některé prostory školy si prohlédnout. 

 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nejpozději do 30 dní od podání žádosti bude vydáno rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. Rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na dveřích mš a na tomto webu.

 

 Zákonný zástupce u zápisu předloží

 • Žádost o přijetí dítěte 

 • Evidenční list dítěte 

 • Doloží řádné očkování dítěte, které potvrdí praktický dětský lékař na "Žádost" a "Evidenční list" 

 • Rodný list dítěte

 • Občanský průkaz

Možnosti podání žádosti podle § 37 odst. 4 správního řádu 

 • odevzdat osobně v mateřské škole

 • vhodit do poštovní schránky umístěné na budově MŠ a nadepsat obálku "Zápis"

 • zaslat poštou na adresu: MŠ Březina, okres Svitavy, Březina 122 nebo (rozhodující je datum podání na poštu)

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • zaslat datovou schránkou: mmnkpdn  

Podmínky přijetí dítěte 

 • očkování a doklad, že je dítě  imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce potvrzením od dětského praktického lékaře na Žádost a Evidenční list. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 • trvalý pobyt v obci-přednostní přijímání tzv. spádových dětí, tedy těch dětí, které mají v obci trvalé bydliště a dosáhnou nejméně třetího roku věku.
 • v případě volné kapacity školy, lze přijmout i děti mladší tří let, i děti z nespádového obvodu

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  v MŠ individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, ale dítě musí být přihlášeno k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o  individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

 

Dne   19.5. 2023   bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na webu školy a u vchodových dveřích školní budovy, pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při předání "Žádosti a Evidenčního listu", po dobu 15 dní.

Rozhodnutí

 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.
 • V případě kladných rozhodnutí o přijetí zveřejní škola na přístupném místě ve škole seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam je zveřejněn alespoň na dobu 15 dnů a obsahuje datum zveřejnění (§ 183 odst. 2 školského zákona). Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považuje za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout v MŠ.
 • V případě zamítnutí žádosti (nepřijetí) je rozhodnutí doručeno uchazeči, resp. zákonnému zástupci do vlastních rukou
 1. osobně,
 2. prostřednictvím datové schránky,
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 4. na požádání adresáta na jinou adresu (např. e-mail, v takovém případě musí účastník potvrdit převzetí e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).

Pokud není doručováno na místě, je třeba doručit přednostně do datové schránky fyzické osoby. Pokud ji zákonný zástupce nemá zřízenu, doručuje se přednostně na jinou adresu (písmeno d) výše), jinak na adresu trvalého pobytu.

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání2023.pdf

zápis mš plakát.jpg