Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola Březina > Zápis do mateřské školy 2024/2025

Zápis do mateřské školy 

Podrobnosti k zápisu do

Mateřské školy Březina, okres Svitavy

email: ms.brezina@tiscali.cz, mob: 737 488 114, tel:461 321 124

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 Plakát: Zápis 2024/2025

1. VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Od 8.4.-28.4. 2024 budou dispozici formuláře k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025 a to Žádost o přijetí, evidenční list a souhlas se zpracováním osobních údajů- GDPR. 

Ke stažení zde: Žádost.pdf , Evidenční list.pdf, GDPR souhlas ZZ.pdf.

Kritéria pro přijetí: Kritéria 2024/2025

 

Tyto formuláře bude možné ve výše uvedeném  termínu vyzvednout také v Mateřské škole Březina, okres Svitavy, Březina 122, 56923 Březina. 

 

2. PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MŠ- ZÁPIS

3.5. 2024 8:30-12:00 bude možné vyplněné a lékařem potvrzené žádosti odevzdávat v mateřské škole. Při odevzdání formulářů bude uchazeči přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí podle § 183 odst. 2 školského zákona. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. U rozvedených rodičů je nutné doložit  na evidenční list číslo "Rozsudku o svěření dítěte  do péče" (zákonný zástupce předloží ke kontrole originál rozhodnutí).  Zákonný zástupce se bude moci dotazovat ohledně provozu školy a některé prostory školy si prohlédnout. 

3. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Nejpozději do 30 dní od podání žádosti bude vydáno rozhodnutí o přijetí do mateřské školy. Rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na dveřích mš a na tomto webu.

 

 Zákonný zástupce u zápisu předloží

 • Žádost o přijetí dítěte 

 • Evidenční list dítěte 

 • Doloží řádné očkování dítěte, které potvrdí praktický dětský lékař na "Žádost" a "Evidenční list" 

 • Rodný list dítěte

 • Občanský průkaz

Možnosti podání žádosti podle § 37 odst. 4 správního řádu 

 • odevzdat osobně v mateřské škole

 • vhodit do poštovní schránky umístěné na budově MŠ a nadepsat obálku "Zápis"

 • zaslat poštou na adresu: MŠ Březina, okres Svitavy, Březina 122 nebo (rozhodující je datum podání na poštu)

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • zaslat datovou schránkou: mmnkpdn  

Podmínky přijetí dítěte 

 • očkování a doklad, že je dítě  imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tuto skutečnost doloží zákonný zástupce potvrzením od dětského praktického lékaře na Žádost a Evidenční list. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 • podle zákona 178/2016 Sb. se do mateřské školy přednostně přijímají děti, které 31.8. dosáhnou 5 let věku-(mají povinnost předškolního vzdělávání) nebo děti, které mají odklad školní docházky 
 • děti, které mají v obci místo trvalého pobytu.
 • děti se přijímají podle dosaženého věku, od nejstaršího k nejmladšímu.
 • děti, které mají v mateřské škole již sourozence.
 • Pokud není kapacita naplněna, je možné přijmout i dítě mladší tří let, a to s přihlédnutím k vyspělosti dítěte, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Nebo pokud má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci. Mateřská škola nezajišťuje přebalování dětí, přijímá děti bez plen, bez kojeneckých lahví, bez dudlíků.
 • v případě volné kapacity budou přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt v obci, mimo spádovou oblast, a to od nejstaršího k nejmladšímu.
 • ředitelka školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2024 pěti let.

Zákonný zástupce může zvolit místo povinného předškolního vzdělávání  v MŠ individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, ale dítě musí být přihlášeno k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o  individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

 

Dne   15.5. 2024   bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na webu školy a u vchodových dveřích školní budovy, pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při předání "Žádosti a Evidenčního listu", po dobu 15 dní.

Rozhodnutí

 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce.
 • V případě kladných rozhodnutí o přijetí zveřejní škola na přístupném místě ve škole seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam je zveřejněn alespoň na dobu 15 dnů a obsahuje datum zveřejnění (§ 183 odst. 2 školského zákona). Zveřejněním seznamu se rozhodnutí považuje za oznámené. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout v MŠ.
 • V případě zamítnutí žádosti (nepřijetí) je rozhodnutí doručeno uchazeči, resp. zákonnému zástupci do vlastních rukou
 1. osobně,
 2. prostřednictvím datové schránky,
 3. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
 4. na požádání adresáta na jinou adresu (např. e-mail, v takovém případě musí účastník potvrdit převzetí e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).

Pokud není doručováno na místě, je třeba doručit přednostně do datové schránky fyzické osoby. Pokud ji zákonný zástupce nemá zřízenu, doručuje se přednostně na jinou adresu (písmeno d) výše), jinak na adresu trvalého pobytu.

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem.

O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti. V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitelky školy a  zástupce zřizovatele.

Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.